top of page

Toestemming – Inzien patiëntendossier visitatie LVVP

U bent of gaat in behandeling bij een gz-psycholoog, psychotherapeut en/of klinisch (neuro)psycholoog. Uw behandelaar is lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en wordt één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.
Wat is een visitatie? Bij een visitatie vindt er een inspectie van de praktijk plaats waar u in behandeling bent. De gang van zaken bij de praktijk wordt onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvangt uw behandelaar een visitatiecertificaat als bewijs dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.
In het kader van deze visitatie vindt er een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Ook als uw behandeling is afgesloten, kan uw dossier nog ingekeken worden. Er worden gemiddeld 4-5 dossiers per behandelaar ingezien.
Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door een visiteur, die ook collega is. Het doel is om te zien of uw dossier compleet is, ofwel alle onderdelen van het dossier aanwezig zijn. Ook wordt bekeken of deze onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de medische inhoud beoordeeld. Dit betekent dat verslagen van gesprekken, verslagen van onderzoeken, inhoud van brieven of andere correspondentie niet worden gelezen.
Daarbuiten is de visiteur zelf ook behandelaar en moet hij/zij zich houden aan zijn/haar beroepsgeheim. Dit betekent dat zij de informatie uit uw dossier geheim moeten houden voor anderen.

Geeft u toestemming?

Uw behandelaar zal om uw toestemming vragen voor het inzien van uw dossier voor de visitatie. Als u geen toestemming geeft, mag het dossier anoniem ingekeken worden. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedag en - maand, Burgerservicenummer (BSN) en beroep ‘weggestreept’ worden, zodat u niet als persoon herkenbaar bent.

Voor eventuele vragen kunt u bij uw behandelaar terecht.

bottom of page