top of page

Praktische informatie en vergoedingen

De therapie vindt plaats op  di/woe/do van 09.00 tot 17.30 uur. Een aanmelding is mogelijk na verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of ggz-instelling.Voor coaching heeft u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt mij telefonisch bereiken op werkdagen van 08.30-09.30 uur. Als ik de telefoon niet op kan nemen, staat het antwoord apparaat  altijd aan, en ik luister het meerdere keren per dag af.
Om de therapie op een hoog peil te houden, heb ik regelmatig intervisie met andere psychotherapeuten,en werk ik samen met een psychiater, waar u een consult kunt krijgen indien nodig, bv voor medicatie.

 

Na de telefonische screening kan er een wachttijd zijn van maximaal 14 weken tot het eerste gesprek.* 
Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. Er is in mijn praktijk geen wachttijd tussen intake en start van de therapie.


 Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Buiten kantooruren kunt u voor dringende vragen contact opnemen met uw huisarts of de dienstdoende huisarts c.q. huisartsenpost in uw regio. Die zal dan beoordelen of de crisisdienst in uw regio dient te worden ingeschakeld. Zie ook: kopje CRISIS

Welke therapeut heeft u nodig?

Wachttijd

Wachttijd
waarneming
Knop

Welke therapeut heeft u nodig?

Met de huisarts kunt u overleggen welke hulp u nodig heeft. Dat kan zijn in de generalistische basis ggz of de gespecialiseerde ggz. U kunt bij mij terecht voor zowel de GBGGZ als de SGGZ  Uw arts kan u helpen de problemen op een rijtje te zetten en u  informeren over de verschillende mogelijkheden van hulpverlening.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u in ieder geval een verwijzing van de huisarts nodig.


De generalistische basis-ggz

De generalistische basis-ggz is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen/klachten. Een behandeling  is dan  kortdurend, maximaal 12 gesprekken.


De gespecialiseerde ggz

Als uw problemen  complexer zijn, en mogelijk al langer bestaand, en zich op vele levensgebieden voordoen, dan verwijst de huisarts u naar de gespe­cialiseerde ggz. U kunt hierbij denken aan persoonlijkheidsproblematiek, en daarmee samenhangende problemen, zowel in relaties of op het werk. In de specialistische ggz  is dan ook een langerdurende behandeling mogelijk.

​Het kan altijd zo zijn dat ik inschat niet de juiste behandelaar voor uw specifieke probleem te zijn. Ik zal u dan doorverwijzen via- of terugverwijzen naar de huisarts. 

Werkwijze

Werkwijze

U heeft gedurende het hele traject met mijzelf, Marjan Schnetz, te maken. Vanaf ons eerste telefonische of mailcontact, tot het eind van de behandeling.

 

Aan de telefoon zal ik direct met u bekijken of u bij mij "aan het juiste adres bent", voordat we een afspraak maken. Ik heb een aantal gegevens van u nodig om u in te schrijven, neem daarom bij het eerste gesprek de volgende documenten mee:

 • zorgverzekeringspas

 • identiteitsbewijs

 • verwijzingsbrief van de huisarts


Alle informatie die u mij geeft valt onder de privacy wetgeving. Voor iedere aanvraag van informatie aan derden moet u tekenen. Na de intake maak ik een samenvatting, en maken we samen een behandelplan. Het kan zijn, dat ik denk dat u elders beter geholpen kunt worden. Ik zal u dan doorverwijzen, of terug verwijzen naar de huisarts. Met enige regelmaat zal ik u vragen of u tevreden bent met de gang van zaken, ook kunt u als dat niet het geval is, dat zelf aan de orde stellen. Liefst zo snel mogelijk, zodat we waar mogelijk, de therapie aan kunnen passen. Of als dat niet kan, bespreken wat verder voor u het beste is.
In ieder geval bij de intake en na een jaar therapie, zal ik u vragen een aantal vragen lijsten in te vullen, die uw klachten meten en na een jaar de voortgang van de therapie in kaart brengen, en uw tevredenheid met de gang van zaken meten. De gegevens die hieruit worden verkregen vallen onder de privacy wetgeving.

Hoe lang kan een therapie duren?

Therapieën variëren erg in tijdsduur. Het kan van zo'n vier maanden tot een paar jaar duren. 
Vaak is dat van te voren niet meteen te zeggen. Bij ingewikkelde "zware" problemen, kan iemand toch een nieuwe richting in zijn/haar leven vinden, waardoor hij/zij het snel verder "alleen kan". Andere "lichtere"problemen kunnen heel taai zijn, heel lang bestaan, en daardoor een lange therapie vergen.

Geheimhouding van uw gegevens

Alles wat u mij vertelt is vertrouwelijk. Ik geef  daarover geen informatie  aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Overleg met collega's en verwijzers, mag zonder uw toestemming gebeuren. Als u dat niet wilt, moet u dat wel expliciet laten weten.

Privacy en opt-out regeling

In de tweedelijns GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur, en aanlevering van behandelinformatie aan DIS. Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend. Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut. Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de therapeut declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose. Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd.

Ook voor de Basis-GGZ is er een opt-outregeling getroffen. Deze geldt alleen voor de aanlevering van informatie aan DIS. Voor de facturering aan zorgverzekeraars is een opt-outregeling volgens de NZa niet nodig, omdat de factuur voor de Basis-GGZ geen diagnose-informatie bevat.

Aanvankelijk gold de opt-outregeling alleen voor diagnosegevoelige informatie, maar vanaf 2015 is de regeling uitgebreid tot alle gegevens. Dit betekent dat van patiënten die een privacyverklaring hebben getekend  helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd.

Voorwaarde voor de opt-outregeling is dat de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk de privacyverklaring van de NZa hebben ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de gegevens aan DIS worden aangeleverd.

Om de privacy te waarborgen kunt u met mij communiceren via een beschermde service. Deze service heet Karify, en is hier te vinden.

Uw dossier

Ik hou een dossier bij van de gesprekken. U heeft altijd recht op inzage, of een kopie. Als u wilt, kunt u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Het dossier moet wettelijk 20 jaar na beindiging van de therapie bewaard blijven.

De therapie beëindigen

Wanneer een therapie beindigt wordt is onderwerp van overleg tussen de therapeut en client. Maar u kunt altijd wanneer u wilt stoppen. Het is wel van belang hier een gesprek over te hebben, opdat voor beide duidelijk wordt wat de reden van beeindiging is.
Veelal zullen we van te voren een ruwe schatting maken van de duur van de therapie.

Klachten

Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met mij op te lossen, zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Bemiddeling

Wanneer u een klacht heeft over uw therapie dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten in deze regio,  die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen. U kunt de namen ook bij de NVVP opvragen.

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de NVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan - tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 - getoetst aan de beroepscode van de NVP.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcolleges

U kunt een klacht over een geregistreerde psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het handelen - of het nalaten daarvan - door de psychotherapeut zich heeft voorgedaan. U kunt het Tuchtcollege van deze regio bereiken op: 

Postbus 97831
2509 CE Den Haag
070-3500973

 

Bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur, en dinsdag van 9.30 tot 14.30 uur.

Cliëntenorganisaties Stichting Pandora en Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:

Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) 
Postbus 9191, 3506 GC, Utrecht
Telefoon: 030 – 2661661

Vergoedingen

VERGOEDINGEN

Betalingsvoorwaarden

Een psychotherapeut is verplicht de diagnose en de tijd die hij aan uw behandeling besteed te registreren. De rekening wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd.
De kosten zijn conform het NZa tarief (hier       te downloaden).

Mijn praktijk heeft contracten met bijna alle (zorg)verzekeraars; dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd wordt. Uw behandeling wordt volledig vergoed al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt, indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.
 

Mijn praktijk heeft per 2022 contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars( niet met MENZIS), waar onder:

 • DSW

 • MULTIZORG

 • ZILVERENKRUIS/Achmea

 • VGZ

 • CZ

 • De FRIESLAND

Hieronder vallen ook de onder bovengenoemde koepels vallende labels. Om te weten onder welke koepel uw verzekering valt, klik hier.

 


Als ik een contract met een genoemde zorgverzekeraar heb, betekent dit dat uw behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd wordt. Uw behandeling wordt volledig vergoed, al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt indien dit nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

Menzis.
Met Menzis heb ik geen contract. Dit betekent, dat u  maandelijks een rekening krijgt, welke u bij uw verzekeraar in kunt dienen.

De bedragen voor een consult worden jaarlijks door de NZa vastgesteld.
Verschillende polissen geven verschillende percentages vergoedingen.
Vraag dit goed na bij uw zorgverzekeraar.


De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.

Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (een contractvrije psycholoog die u zelf de rekening stuurt), dan hebt u altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.

Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis.

De volgende diagnoses worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en dient u daarom zelf te betalen, het tarief hiervoor is 117,33 euro per zitting van 60 minuten: 

 • Aanpassingsstoornissen

 • Alle zgn. 'V-codes'. Hieronder vallen o.a. partner-relatie problemen, werk-gerelateerde problemen en ouder-kind interactie problemen. Een uitzondering hierop vormt de behandeling van kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of seksueel misbruik.

 • Zorgverzekeraar Menzis vergoedt geen stoornissen met label 'NAO' meer, behalve PDD-NOS.


Daarnaast kan ik u ook een behandeling bieden als u geen DSM diagnose heeft. De behandeling wordt dan echter niet vergoed door de zorgverzekeraar. U dient deze op basis van OVP zelf te betalen.
U kunt hiervoor ook naar de POH-GGZ bij de huisarts gaan, die u hiervoor kosteloos kan behandelen.

Het tarief hiervoor is  124,00 euro per zitting van 45 minuten.

Alleen Intake

NB. Voor een intake gesprek, dat niet leidt tot verdere behandeling, zult u toch de kosten moeten betalen. Aangezien hier veel administratieve werkzaamheden bij komen kijken, moet u er rekening mee houden dat uw eigen risico hiermee kan worden opgebruikt.

Afzeggen

Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meldt het dan minimaal 48 uur van tevoren telefonisch 0628435806 , of per mail jmschnetz@hotmail.com. Niet binnen 48 uur afgezegde afspraken, worden  in rekening gebracht.
De reden van verhindering doet er hierbij niet toe. Het "wegblijf" tarief is 60,00 E voor een individueel gesprek en 90,00 E voor een relatie gesprek. Dit bedrag dient u bij het volgende gesprek contant te betalen. U krijgt hiervoor uiteraard een kwitantie. Dit geldt zowel voor cliënten die hun behandeling via de zorgverzekeraar vergoed krijgen, als voor degenen die de behandeling zelf betalen. U kunt dit bedrag niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Coaching

Coaching zit niet in het verzekeringspakket. Het tarief is  145,00 per 60 minuten,  inclusief btw.  U ontvangt hiervoor een rekening.

Relathietherapie

Relatie gesprekken worden sinds 2013 niet meer uit de basis verzekering vergoed, tenzij ze aanleiding geven tot ernstige klachten zoals depressie, of angstklachten.Het tarief voor relatie therapie is 150 euro voor 90 min. U ontvangt hiervoor een rekening. 

                                                 Betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog J.Schnetz en de patiënt.

 

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen.

 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

* Voor een intake, die niet leidt tot verdere behandeling, zult u toch de kosten moeten betalen. Aangezien hier veel administratieve werkzaamheden bij komen kijken, moet u er rekening mee houden dat uw eigen risico hiermee kan worden opgebruikt.

bottom of page